qq_37830604 2017-11-15 02:24 采纳率: 50%
浏览 1565
已采纳

请教大神,关于前端下拉框问题

例。第一个下拉框(a),选中第一个值(a.1)的时候onchange,移除第二个下拉框(b)的4 5 6。第一个下拉框选中第二个(a.2)的时候给第二个下拉框(b)添加 4 5 6 比如,下拉框b的值 有 1 2 3 4 5 6

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • Go 旅城通票 2017-11-15 02:37
  关注
   <select id="a">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
  </select>
  <select id="b">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
    <option value="4">4</option>
    <option value="5">5</option>
    <option value="6">6</option>
  </select>
  <script>
  
    var a = document.getElementById('a'), b = document.getElementById('b');
    a.onchange = function () {
      var dp = this.value == '1' ? 'none' : '', re = /^[456]$/;
      for (var i = 0; i < b.options.length; i++) {
        if (re.test(b.options[i].value)) b.options[i].style.display = dp;
      }
      if (re.test(b.value)) b.selectedIndex = 0;
    }
    a.onchange();
  </script>
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 FIR滤波器算法设计与实现(利用库函数firdec()
 • ¥15 利用单片机产生正弦信号,来测量差分放大电路放大倍数和共模放大倍数的思路和仿真
 • ¥60 关于mavlink的论文咨询
 • ¥66 定制开发肯德基自动化网站下单软件
 • ¥15 中科院研发的TextMind(文心)
 • ¥20 vscode虚拟环境依赖包未安装
 • ¥15 odoo17关于owl开发js代码问题
 • ¥15 光纤中多普勒频移公式的推导
 • ¥15 怎么制作一个人脸识别门禁系统
 • ¥20 大华dss监控平台网络关闭登不进去