a761485716
2018-01-05 05:45
采纳率: 90.9%
浏览 1.4k
已采纳

java斗地主如何实现对手中的牌可有的牌型

public static void main(String[] args) {
  String[] pai = new String[] { "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A", "2" };
  // String[] hs = new String[] { "♥", "♠", "♦", "♣" };
  HashMap<String, Integer> hj = new HashMap<>();
  HashMap<String, Integer> hy = new HashMap<>();
  HashMap<String, Integer> hb = new HashMap<>();

  List<String> a = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < pai.length; i++) {
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
  }
  a.add("大王");
  a.add("小王");

  Random rand = new Random();
  String temp = null;
  for (int k = 0; k < 100; k++) {
    int p = a.size();
    int l = rand.nextInt(p);
    int m = rand.nextInt(p);
    if (l == m)
      continue;
    {
      temp = a.get(l);
      a.set(l, a.get(m));
      a.set(m, temp);
    }
  }
  // Collections.shuffle(a);

  List<String> j = new ArrayList<String>();
  List<String> y = new ArrayList<String>();
  List<String> b = new ArrayList<String>();
  List<String> d = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
    if (i >= a.size() - 3) {
      d.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 0) {
      j.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 1) {
      y.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 2) {
      b.add(a.get(i));
    }
  }
  System.out.println(d);
  System.out.println("甲" + j);
  System.out.println("乙" + y);
  System.out.println("丙" + b);
  for (String str : j) {
    if (hj.containsKey(str)) {
      hj.put(str, hj.get(str) + 1);
    } else
      hj.put(str, 1);
  }
  System.out.println("j" + hj);

  for (String str : y) {
    if (hy.containsKey(str)) {
      hy.put(str, hy.get(str) + 1);
    } else
      hy.put(str, 1);
  }
  System.out.println("y" + hy);

  for (String str : b) {
    if (hb.containsKey(str)) {
      hb.put(str, hb.get(str) + 1);
    } else
      hb.put(str, 1);
  }
  System.out.println("b" + hb);

我已经实现的代码,请问用枚举法可以实现得出手中牌的牌型吗,可以的话代码是什么急求,就在我这个代码上面加!!!

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • wangjin9805 2018-01-05 09:16
  已采纳

  public static void main(String[] args) {
  String[] pai = new String[] { "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A", "2" };
  // String[] hs = new String[] { "♥", "♠", "♦", "♣" };
  HashMap hj = new HashMap<>();
  HashMap hy = new HashMap<>();
  HashMap hb = new HashMap<>();

    List<String> a = new ArrayList<String>();
    for (int i = 0; i < pai.length; i++) {
      a.add(pai[i]);
      a.add(pai[i]);
      a.add(pai[i]);
      a.add(pai[i]);
    }
    a.add("大王");
    a.add("小王");
  
    Random rand = new Random();
    String temp = null;
    for (int k = 0; k < 100; k++) {
      int p = a.size();
      int l = rand.nextInt(p);
      int m = rand.nextInt(p);
      if (l == m)
        continue;
      {
        temp = a.get(l);
        a.set(l, a.get(m));
        a.set(m, temp);
      }
    }
    // Collections.shuffle(a);
    List<String> j = new ArrayList<String>();
    List<String> y = new ArrayList<String>();
    List<String> b = new ArrayList<String>();
    List<String> d = new ArrayList<String>();
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
      if (i >= a.size() - 3) {
        d.add(a.get(i));
      } else if (i % 3 == 0) {
        j.add(a.get(i));
      } else if (i % 3 == 1) {
        y.add(a.get(i));
      } else if (i % 3 == 2) {
        b.add(a.get(i));
      }
    }
    Collections.sort(j);
    Collections.sort(y);
    Collections.sort(b);
    Collections.sort(d);
    System.out.println(d);
    System.out.println("甲" + j);
    System.out.println("乙" + y);
    System.out.println("丙" + b);
  
    for (String str : j) {
      if (hj.containsKey(str)) {
        hj.put(str, hj.get(str) + 1);
      } else
        hj.put(str, 1);
    }
    System.out.println("j" + hj);
  
    for (String str : y) {
      if (hy.containsKey(str)) {
        hy.put(str, hy.get(str) + 1);
      } else
        hy.put(str, 1);
    }
    System.out.println("y" + hy);
  
    for (String str : b) {
      if (hb.containsKey(str)) {
        hb.put(str, hb.get(str) + 1);
      } else
        hb.put(str, 1);
    }
    System.out.println("b" + hb);
  
    System.out.println(getDataType(j));
    System.out.println(getDataType(y));
    System.out.println(getDataType(b));
  }
  
  private static int getDataType(List<String> list){
    String[] sortlist = {"3","4","5","6","7","8","9","10","J","Q","K","A"};
    int typenum=0;
    int flag = 0;
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    for(int i=0;i<sortlist.length-1;){
      if(list.contains(sortlist[i]) ){
        sb.append(sortlist[i]+",");
        flag +=1;
      }else{
        if(flag>=5){
          typenum++;
          System.out.print("顺子->"+sb.toString()+"\n");
          sb.setLength(0);
        }
        flag =0;
      }
      i++;
    }
    return typenum;
  }
  
    就加了一个统计顺子的方法 如果要算顺子 就要根据flag 值排列组合了 =5,1个 =6 3个 
  
  
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 熊人族无所畏惧 2018-01-05 06:38

  ?枚举类 要新建类的啊 在源代码加不了 不如用二维数组或者 map

  打赏 评论
 • wangjin9805 2018-01-05 07:01

  http://blog.csdn.net/u012749709/article/details/43577203
  看看这个分享的代码,他这个是一副牌的,你在再加个数据,三维实现多副牌

  打赏 评论
 • 熊人族无所畏惧 2018-01-05 07:16

  public class Pai {
  private String paise;
  private String pamian;

  public Pai(String paise, String pamian) {
    super();
    this.paise = paise;
    this.pamian = pamian;
  }
  
  public String getPaise() {
    return paise;
  }
  
  public void setPaise(String paise) {
    this.paise = paise;
  }
  
  public String getPamian() {
    return pamian;
  }
  
  public void setPamian(String pamian) {
    this.pamian = pamian;
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return paise + pamian;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    String[] pai = new String[] { "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A", "2" };
    String[] hs = new String[] { "♥", "♠", "♦", "♣" };
    // 组牌
    List<Pai> pais = new ArrayList<>(54);
    Pai p_ = null;
    for (int i = 0; i < pai.length; i++) {
      for (int j = 0; j < hs.length; j++) {
        p_ = new Pai(hs[j], pai[i]);
        pais.add(p_);
      }
    }
    pais.add(new Pai("", "大王"));
    pais.add(new Pai("", "小王"));
    System.out.println("共有牌: " + pais.size() + "张");
    // 洗牌
    Collections.shuffle(pais);
    System.out.println(pais);
    // 留最后三张作为底牌
    List<Pai> dipai = new ArrayList<>(3);
    dipai.add(pais.get(pais.size() - 1));
    pais.remove(pais.size() - 1);
    dipai.add(pais.get(pais.size() - 1));
    pais.remove(pais.size() - 1);
    dipai.add(pais.get(pais.size() - 1));
    pais.remove(pais.size() - 1);
    System.out.println(dipai);
    // 发牌
    List<Pai> p1 = new ArrayList<>();// 玩家1
    List<Pai> p2 = new ArrayList<>();// 玩家2
    List<Pai> p3 = new ArrayList<>();// 玩家3
    int index = 0;
    do {
      p1.add(pais.get(index));
      p2.add(pais.get(index + 1));
      p3.add(pais.get(index + 2));
      index += 3;
    } while (index <= pais.size()-3);
    System.out.println("玩家1牌: " + p1);
    System.out.println("玩家2牌: " + p2);
    System.out.println("玩家3牌: " + p3);
    // 开始抢地主
    int dizhu = new Random().nextInt(3) + 1;
    switch (dizhu) {
    case 1:
      p1.addAll(dipai);
      break;
    case 2:
      p2.addAll(dipai);
      break;
    case 3:
      p3.addAll(dipai);
      break;
    }
    System.out.println("玩家" + dizhu + "抢到了地主!");
  
    System.out.println("玩家1最终牌面: " + p1);
    System.out.println("玩家2最终牌面: " + p2);
    System.out.println("玩家3最终牌面: " + p3);
  }
  

  }

  打赏 评论
 • wangjin9805 2018-01-05 09:10

  private static int getDataType(List list){
  String[] sortlist = {"3","4","5","6","7","8","9","10","J","Q","K","A"};
  int typenum=0;
  int flag = 0;
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  for(int i=0;i if(list.contains(sortlist[i]) ){
  sb.append(sortlist[i]+",");
  flag +=1;
  }else{
  if(flag>=5){
  typenum++;
  System.out.print("顺子->"+sb.toString()+"\n");
  sb.setLength(0);
  }
  flag =0;
  }
  i++;
  }
  return typenum;
  }

  打赏 评论
 • cqwq77 2018-01-05 09:44

  就加了一个统计顺子的方法 如果要算顺子 就要根据flag 值排列组合了 =5,1个 =6 3个

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题