a761485716
2018-01-05 05:45
采纳率: 90.9%
浏览 1.4k
已采纳

java斗地主如何实现对手中的牌可有的牌型

public static void main(String[] args) {
  String[] pai = new String[] { "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A", "2" };
  // String[] hs = new String[] { "♥", "♠", "♦", "♣" };
  HashMap<String, Integer> hj = new HashMap<>();
  HashMap<String, Integer> hy = new HashMap<>();
  HashMap<String, Integer> hb = new HashMap<>();

  List<String> a = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < pai.length; i++) {
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
    a.add(pai[i]);
  }
  a.add("大王");
  a.add("小王");

  Random rand = new Random();
  String temp = null;
  for (int k = 0; k < 100; k++) {
    int p = a.size();
    int l = rand.nextInt(p);
    int m = rand.nextInt(p);
    if (l == m)
      continue;
    {
      temp = a.get(l);
      a.set(l, a.get(m));
      a.set(m, temp);
    }
  }
  // Collections.shuffle(a);

  List<String> j = new ArrayList<String>();
  List<String> y = new ArrayList<String>();
  List<String> b = new ArrayList<String>();
  List<String> d = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
    if (i >= a.size() - 3) {
      d.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 0) {
      j.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 1) {
      y.add(a.get(i));
    } else if (i % 3 == 2) {
      b.add(a.get(i));
    }
  }
  System.out.println(d);
  System.out.println("甲" + j);
  System.out.println("乙" + y);
  System.out.println("丙" + b);
  for (String str : j) {
    if (hj.containsKey(str)) {
      hj.put(str, hj.get(str) + 1);
    } else
      hj.put(str, 1);
  }
  System.out.println("j" + hj);

  for (String str : y) {
    if (hy.containsKey(str)) {
      hy.put(str, hy.get(str) + 1);
    } else
      hy.put(str, 1);
  }
  System.out.println("y" + hy);

  for (String str : b) {
    if (hb.containsKey(str)) {
      hb.put(str, hb.get(str) + 1);
    } else
      hb.put(str, 1);
  }
  System.out.println("b" + hb);

我已经实现的代码,请问用枚举法可以实现得出手中牌的牌型吗,可以的话代码是什么急求,就在我这个代码上面加!!!

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题