a761485716
a761485716
2018-01-05 08:53

java斗地主把手中的牌的牌型显示出来

40
 • java
 • arraylist
 • hashmap

public static void main(String[] args) {
String[] pai = new String[] { "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K", "A", "2" };
// String[] hs = new String[] { "♥", "♠", "♦", "♣" };
HashMap hj = new HashMap<>();
HashMap hy = new HashMap<>();
HashMap hb = new HashMap<>();

List<String> a = new ArrayList<String>();
for (int i = 0; i < pai.length; i++) {
  a.add(pai[i]);
  a.add(pai[i]);
  a.add(pai[i]);
  a.add(pai[i]);
}
a.add("大王");
a.add("小王");

Random rand = new Random();
String temp = null;
for (int k = 0; k < 100; k++) {
  int p = a.size();
  int l = rand.nextInt(p);
  int m = rand.nextInt(p);
  if (l == m)
    continue;
  {
    temp = a.get(l);
    a.set(l, a.get(m));
    a.set(m, temp);
  }
}
// Collections.shuffle(a);

List<String> j = new ArrayList<String>();
List<String> y = new ArrayList<String>();
List<String> b = new ArrayList<String>();
List<String> d = new ArrayList<String>();
for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
  if (i >= a.size() - 3) {
    d.add(a.get(i));
  } else if (i % 3 == 0) {
    j.add(a.get(i));
  } else if (i % 3 == 1) {
    y.add(a.get(i));
  } else if (i % 3 == 2) {
    b.add(a.get(i));
  }
}
System.out.println(d);
System.out.println("甲" + j);
System.out.println("乙" + y);
System.out.println("丙" + b);
for (String str : j) {
  if (hj.containsKey(str)) {
    hj.put(str, hj.get(str) + 1);
  } else
    hj.put(str, 1);
}
System.out.println("j" + hj);

for (String str : y) {
  if (hy.containsKey(str)) {
    hy.put(str, hy.get(str) + 1);
  } else
    hy.put(str, 1);
}
System.out.println("y" + hy);

for (String str : b) {
  if (hb.containsKey(str)) {
    hb.put(str, hb.get(str) + 1);
  } else
    hb.put(str, 1);
}
System.out.println("b" + hb);

最好在我已经写出的代码上加代码,要显示出甲、乙、丙手牌的对子、三带、炸弹之类的牌型,求具体的代码!!!!!!!

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

7条回答