weixin_41584177
2018-03-05 06:00
采纳率: 83.3%
浏览 3.1k
已采纳

小程序js中取出数组中最大的两个数

  score: [
 { 'name': '学生1', 'score': 96 },
{ 'name': '学生2', 'score': 95 },
{ 'name': '学生3', 'score': 77 },
{ 'name': '学生4', 'score': 82 },
{ 'name': '学生5', 'score': 47 },
{ 'name': '学生6', 'score': 96 },
{ 'name': '学生7', 'score': 65 },
{ 'name': '学生8', 'score': 70 }
]

如何建立函数将数组中分数前两名(包括同分)取出,请具体谢谢

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • 已采纳
   score = [
   { 'name': '学生1', 'score': 96 },
  { 'name': '学生2', 'score': 95 },
  { 'name': '学生3', 'score': 77 },
  { 'name': '学生4', 'score': 82 },
  { 'name': '学生5', 'score': 47 },
  { 'name': '学生6', 'score': 96 },
  { 'name': '学生7', 'score': 65 },
  { 'name': '学生8', 'score': 70 }
  ]
  function order(arr) {
   // 这里可以写一些判断arr是数组的条件
    if(!Array.isArray(arr)) return 
    return arr.sort(function (a, b) {
         return b.score - a.score
       })}
    var result = order(score).slice(0,2) // result的数组就是两个得分高的数
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(6条)

相关推荐 更多相似问题