qq_41517828
qq_41517828
2018-07-19 03:14
采纳率: 25.9%
浏览 703

C++编程问题请大神赐教

为什么我输入Y或者N的时候会是这样?
现在正在下雨现在正在下雨吗
(Y/N)

#include
using namespace std;

int main()
{
char a;
int b;
while (a=1) {

  cout << "现在正在下雨吗" << '\n' << "(Y/N)" << endl;
  cin >> a;
  switch (a) {
  case 'Y':
    cout << "现在正在下雨";
    a = 2;
    break;
  case'N':
    cout << "现在没有下雨";
    a = 2;
    break;
  default:
    a = 1;

  }
}return 0;

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  图片说明

   // Q695122.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    char a = '1';
    int b;
    while (a=='1') {
  
      cout << "is raining now?" << '\n' << "(Y/N)" << endl;
      cin >> a;
      switch (a) {
      case 'Y':
        cout << "raining";
        a = '2';
        break;
      case'N':
        cout << "not raining";
        a = '2';
        break;
      default:
        a = '1';
      }
    }
    return 0;
  }
  
  
  
  点赞 评论
 • caozhy

  while (a=1)
  ->
  while (a==1)

  点赞 评论
 • caozhy

  while (a=1)
  ->
  while (a=='1')

  a = 2;
  ->
  a = '2';

  a = 1;
  ->
  a = '1';

  点赞 评论
 • caozhy

  char a;
  ->
  char a = '1';

  点赞 评论
 • qq_42650691
  qq_42650691 2018-07-20 11:52

  while(a=1)会始终为真,应该是a==1吧

  点赞 评论

相关推荐