qq_41517828
2018-08-24 02:22
采纳率: 25.9%
浏览 489

C++编程问题请大神赐教谢谢

下面代码为什么会提示冲突

int replace(char*str, char c1, char c2) {
int count = 0;
int i = 0;
while (*str != '\0') {
if (str[i] = c1){
str[i] = c2;
count++;
}
i++;
}
return count;
}

int main()
{
char A[5] = "abcd";
cout << "count:" << replace(A, 'a', 'f') << endl << "A" << A;
return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • _肆 2018-08-24 02:41
  已采纳

  1、星str表示char数组的第一个元素,所以永远不可能=\0,while死循环,i一直自增,str[i]越界
  2、str[i] = c1;是赋值,str[i] = =c1才是判断

  点赞 评论
 • blownewbee 2018-08-24 02:34

  if (str[i] = c1)
  ->
  if (str[i] == c1)

  点赞 评论
 • 老九学堂-酱爆茄子 2018-08-24 02:40

  语法错误:

  if (str[i] = c1)
  

  改为

  if (str[i] == c1)
  

  “=”是赋值运算符 “==”才是比较运算符

  注意:变量i没有实际意义,建议去掉

  点赞 评论
 • 白色一大坨 2018-08-24 02:50

  来,给你改了一下,运行试试:

   int replace(char*str, char c1, char c2) {
    int count = 0;
    int i = 0;
    while (str[i] != '\0') {
      if (str[i] == c1){
        str[i] = c2;
        count++;
      }
      i++;
    }
    return count;
  }
  
  int main()
  {
    char A[5] = "abcd";
    cout << "count:" << replace(A, 'a', 'f') << endl << "A:" << A;
    return 0;
  }
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题