MikuLingSSS
2018-10-18 09:17
采纳率: 58.3%
浏览 1.9k

c++ 模板 无法解析的外部符号

代码如下:
图片说明
我把所有方法和头文件声明放在Main.cpp里面的话就可以正常云心,但是一旦分离就会出现问题

 1>------ 已启动生成: 项目: Project1, 配置: Debug x64 ------
1>Stack.cpp
1>LINK : warning LNK4075: 忽略“/INCREMENTAL”(由于“/FORCE”规范)
1>Main.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "public: void __cdecl Stack<class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > >::Printf(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >)" (?Printf@?$Stack@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@@QEAAXV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@Z),该符号在函数 main 中被引用
1>Main.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "public: __cdecl Stack<class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > >::Stack<class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > >(void)" (??0?$Stack@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@@QEAA@XZ),该符号在函数 main 中被引用
1>C:\Users\Administrator\source\repos\C++Test\x64\Debug\Project1.exe : fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
1>已完成生成项目“Project1.vcxproj”的操作 - 失败。
========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========
 求大佬解答一下,谢
  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题