Bolano_Ar 2021-03-27 22:46 采纳率: 100%
浏览 45
已采纳

C++ 单向链表插入问题

//遍历score已按从大到小排序的单向链表,将节点pIn插入适合的位置
void insert(student* headIned, student* pIn)
{
	student* p = headIned, *pp = headIned;
	if (pIn == NULL)
		return;
	while (p != NULL)
	{
		if (p->score <= pIn->score)
		{
			if (p == headIned)
			{
				pIn->link = p;
				headIned = pIn;
				return;
			}
			else
			{
				pIn->link = p;
				pp->link = pIn;
				return;
			}
		}
		else if (p->link == NULL)
		{
			p->link = pIn;
			pIn->link = NULL;
		}
		else
		{
			if (p == headIned)
				p = p->link;
			else
			{
				p = p->link;
				pp = pp->link;
			}
		}
	}
}

无法成功插入,请问这个函数哪里出了问题

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • 小亮点科技 2021-03-27 23:01
  关注

  if (p == headIned)

   

  {

   

  pIn->link = p;

   

  headIned = pIn;

   

  return;

   

  }

  问题应该出在这里,headIned = pln;//这句话期实起不到作用。headIned的值无法被带回去的。指针指向位置里面的内容的变会影响函数外边,因为两个指针指向是一样的。但改变指针本身的指向,不会影响调用方传入的参数的值。你明白我就的意思吗?

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥50 易语言把MYSQL数据库中的数据添加至组合框
 • ¥20 求数据集和代码#有偿答复
 • ¥15 关于下拉菜单选项关联的问题
 • ¥20 java-OJ-健康体检
 • ¥15 rs485的上拉下拉,不会对a-b<-200mv有影响吗,就是接受时,对判断逻辑0有影响吗
 • ¥15 使用phpstudy在云服务器上搭建个人网站
 • ¥15 应该如何判断含间隙的曲柄摇杆机构,轴与轴承是否发生了碰撞?
 • ¥15 vue3+express部署到nginx
 • ¥20 搭建pt1000三线制高精度测温电路
 • ¥15 使用Jdk8自带的算法,和Jdk11自带的加密结果会一样吗,不一样的话有什么解决方案,Jdk不能升级的情况