weixin_43809333
2021-03-28 17:53
采纳率: 100%
浏览 20

关于jquery的click事件的问题,初学者,希望大佬解答一下

$("#btnLarge").click(function()
                {
                    changeDiv(true);
                });

此种方法可行,但是写成这种

$("#btnLarge").click(changeDiv(true))

为什么就不行了,不是很理解

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 土拨鼠1号 2021-03-29 09:09
  已采纳

  click是一个函数,你直接click(changeDiv(true)),是把这儿changeDiv(true)作为一个参数?

  已采纳该答案
  1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题