liruby 2021-05-08 15:00 采纳率: 50%
浏览 995
已采纳

Python在多个字典中判断key是否相同,若相同就把value值相加

求解:

一个txt文档中存了10个字典,每个字典里都有多个键值对,现在我想对10个字典中重复的键进行处理,把这个键对应的所有值加和当作他的新值,处理完毕后将所有字典中的键值对重新整合成一个字典,并按值的大小,由高到低排序输出,求Python实现代码~感谢!

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • benbenli 2021-05-08 15:43
  关注

  准备数据花的时间多余写代码时间。

  d1 = {
   "key11": 1,
   "key1": 11,
   "key2": 12,
   "key3": 13
  }
  
  d2 = {
   "key21": 2,
   "key1": 21,
   "key2": 22,
   "key3": 23
  }
  
  d3 = {
   "key31": 3,
   "key1": 31,
   "key2": 32,
   "key3": 33
  }
  
  d4 = {
   "key41": 4,
   "key1": 41,
   "key2": 42,
   "key3": 43
  }
  d5 = {
   "key51": 5,
   "key1": 51,
   "key2": 52,
   "key3": 53
  }
  
  d6 = {
   "key61": 6,
   "key1": 61,
   "key2": 62,
   "key3": 63
  }
  
  d7 = {
   "key71": 7,
   "key1": 71,
   "key2": 72,
   "key3": 73
  }
  
  d8 = {
   "key81": 8,
   "key1": 81,
   "key2": 82,
   "key3": 83
  }
  
  d9 = {
   "key91": 9,
   "key1": 91,
   "key2": 92,
   "key3": 93
  }
  
  d10 = {
   "key101": 10,
   "key1": 101,
   "key2": 102,
   "key3": 103
  }
  
  ds = [d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10]
  
  m = dict()
  
  for d in ds:
    for k, v in d.items():
      if k in m.keys():
        m[k] = m[k] + v
      else:
        m[k] = v
  
  l = [(v, k) for k, v in m.items()]
  l.sort(reverse = True)
  
  for (v, k) in l:
    print(f'{k}: {v}')
  
  
  // Output 
  key3: 580
  key2: 570
  key1: 560
  key101: 10
  key91: 9
  key81: 8
  key71: 7
  key61: 6
  key51: 5
  key41: 4
  key31: 3
  key21: 2
  key11: 1

  附注:求赞助积分和C币。加入CSDN将近20年了。最近几年忙小孩没登录。刚才搜索到一本电子书想下载,需要20积分/C币。已经收到8元了,还差12元。赞助多少都可以。多谢。

   

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 请问如何在matlab里使用raven工具?
 • ¥100 关于ios手游充值到一定金额,再点充值提示公众号的问题。
 • ¥15 求一个stm32串口控制程序
 • ¥20 Windows 驱动开发版本疑问相关
 • ¥15 MAC 未能打开磁盘映像
 • ¥15 fastcap使用,二维导体输入问题
 • ¥15 hosts修改后不能访问
 • ¥15 关于化学反应速率C++编译问题/FLUENT
 • ¥20 Yolov5训练报错
 • ¥15 Unity发布gzip压缩的webgl之后让浏览器可以正常显示画面