qq_58395168
TdarknessT
2021-05-19 08:07
采纳率: 100%
浏览 30

c语言编程操作如何编写下面这个代码

c语言:编写一函数,使输入的字符串按逆序存放并统计字符串中大写字母的个数,输出字符串和大写字母的个数。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • happyparrot
  快乐鹦鹉 2021-05-19 08:21
  已采纳
  #include <string.h>
  void fun(char *p,int n)
  {
  	char temp;
  	for (int i = 0; i < n / 2; i++)
  	{
  		temp = p[i];
  		p[i] = p[n - i - 1];
  		p[n - i - 1] = temp;
  	}
  }
  int main()
  {
  	int i, count = 0;
  	char a[100] = { 0 };
  	scanf_s("%s", a, 100);
  	fun(a, strlen(a));
  
  	for (i = 0; a[i] != '\0'; i++)
  	{
  		if (a[i] >= 'A' && a[i] <= 'Z')
  			count++;
  		printf("%c ", a[i]);
  	}
  	printf("\n大写字母数量:%d", count);
  	return 0;
  
  }
  点赞 评论
 • qq_45167385
  初学的小封尘 2021-05-19 08:12

  可以通过for循环就行逆序交换,然后在循环内就是判断

  点赞 评论

相关推荐