weixin_45766731
weixin_45766731
2021-06-09 21:07
采纳率: 100%
浏览 9

大神们这个怎么做,萌新求教最好带解析

 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • LOVEmy134611
  盼小辉丶 2021-06-09 21:37
  已采纳
  r_n = 'root'
  r_pass = '1234'
  flag = False
  print("********欢迎来到用户登录界面********")
  for i in range(3):
    name = input("用户名:")
    password = input("密码:")
    if name != 'root':
      print("登录失败,该用户不存在!")
      print("你还有{}次机会".format(2-i))
    elif password != r_pass:
      print("登录失败,密码错误!")
      print("你还有{}次机会".format(2-i))
    else:
      print("登陆成功")
      flag = True
      break
  if not flag:
    print("很抱歉,三次机会已经使用完,无法再继续登录")
  点赞 1 评论

相关推荐