SHILOKI
2021-06-16 16:41
采纳率: 0%
浏览 5

laplace 怎么在图里添加收敛区域阴影?

有老哥知道laplace 怎么在图里添加收敛区域阴影么

num = [1 -1];
den = [1 3 2];
sys = tf(num,den);
pzmap(sys)
 

 

 

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

相关推荐 更多相似问题