zhangxingJAVA
zhangxingJAVA
2013-02-21 11:55
浏览 156

ExtJS中源码有一段不太理解

 var me = this,
        config,
        event,
        options;

 今天,看了一下Ext.util.Observable这个类的源码,发现里面有很多这样的写法,用逗号分隔是什么意思,相当于分号吗?

上面的代码是不是想当于这样写?

var me = this;
config;
event;
options;
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • ylf0716
  ylf0716 2013-02-21 12:13
  已采纳

  大哥 你搞笑呢把 就是一次性声明多个变量啊
  [code="javascript"]
  var me = this,

  config,

  event,

  options;

  [/code]

  就等于:
  [code="javascript"]
  var me = this;

  var config;

  var event;

  var options;

  [/code]

  点赞 评论
 • jinandmei
  jinbingchuan 2013-02-21 12:13

  js 同时定义多变量
  相当于
  var me = this;
  var config;
  var event;
  var options;

  点赞 评论
 • weixin_42653973
  weixin_42653973 2013-02-21 21:16

  你确定,这是全部的内容吗?

  点赞 评论
 • facetoqiang
  facetoqiang 2013-02-22 08:13

  简单的一次性声明多个变量而已!

  点赞 评论
 • sailei666
  sailei666 2013-02-22 16:46

  你看就知道 ,没怎么写过js

  点赞 评论

相关推荐