Joyce_blublu
2021-07-01 21:25
采纳率: 100%
浏览 26

Python 求解这几道题

img

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 已采纳

  如果有帮助请点一下我回答右上方的采纳,谢谢!以后有什么问题可以互相交流。

  1.

  x=int(input())
  x=x-x%100
  for i in str(x):
      if i!='0':
          print(i)
  
  

  img

  2.

  x=input()
  l=x.split(' ')
  for i in l:
      print( i)
  
  

  img

  3.

  x=int(input())
  print('2进制',bin(x))
  print('16进制',hex(x))
  print('8进制',oct(x))
  

  img

  4.

  x=int(input())
  if x==1:
      print('星期一')
  elif x==2:
      print('星期二')
  elif x==3:
      print('星期三')
  elif x==4:
      print('星期四')
  elif x==5:
      print('星期五')
  elif x==6:
      print('星期六')
  else:
      print('星期日')
  

  img

  点赞 评论
 • 代码如下:(如有帮助,望采纳!谢谢! 点击我这个回答右上方的【采纳】按钮) 1

  n = int(input("请输入一个整数:"))
  print(n//100)
  

  2

  s = input("请输入一个字符串:")
  for v in s.split(" "):
    print(v)
  

  3

  n = int(input("请输入一个整数:"))
  print('二进制:',"{:b}".format(n))
  print('八进制:',"{:o}".format(n))
  print('十六进制:',"{:x}".format(n))
  

  4

  n = int(input("请输入一个1-7整数:"))
  li = ["星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日"]
  print(li[n-1])
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题