yqryrz
2021-07-06 23:37
采纳率: 100%
浏览 43

自考C++,问个练习题

1,编写一个程序,将从键盘输入的n个字符串保存在一个一维数组A中,在输入字符串之前,先输入n的值,要求数组A需要动态申请空间,程序运行结束前再释放掉。
2,在题目一的基础上,输出n个字符串中最长的和最短的串,计算n个串的平均长度,并输出结果。

自学的,没有老师同学,挺尴尬的,给讲详细点吧。谢谢了。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • CSDN专家-link 2021-07-06 23:55
  最佳回答
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
   int n,i;
   string *A;
   int max=0;
   int min = 0;
   int avg = 0;
   cin>>n;
   if(n>0)
   {
    A = new string[n];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     cin>>A[i];
     if(A[max].length() < A[i].length())
       max = i;
     if(A[min].length() > A[i].length())
       min = i;
     avg += A[i].length();
    }
    cout<<"最长的串:"<<A[max]<<endl;
    cout<<"最短的串:"<<A[min]<<endl;
    cout<<"平均长度:"<<avg/n<<endl;
    
    delete []A;
   }
   return 0;
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题