real_guang
2021-07-20 10:21
采纳率: 66.7%
浏览 69

有熟悉aes-256-gcm 加密解密算法的朋友吗

我有一段用python 写的解密的代码,我想用C#来实现,又熟悉的朋友吗?
backend = default_backend()
temp =algorithms.AES(key)
cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.GCM(iv, tag), backend=backend)
decryptor = cipher.decryptor()
cleartext = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 王大师王文峰 2021-07-20 11:35
  已采纳

  你是要加密的还是解密的C#代码
  还是下面贴出来的实现就行了
  我看看

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题