shunfurh
编程介的小学生
采纳率92.7%
2019-02-20 00:21 阅读 815

输入n(n<100)个数,将它与最前面的数交换后输出这些数。如何运用通过C语言的做法来解决这个问题的?

Problem Description
输入n(n<100)个数,找出其中最小的数,将它与最前面的数交换后输出这些数。

Input
输入数据有多组,每组占一行,每行的开始是一个整数n,表示这个测试实例的数值的个数,跟着就是n个整数。n=0表示输入的结束,不做处理。

Output
对于每组输入数据,输出交换后的数列,每组输出占一行。

Sample Input
4 2 1 3 4
5 5 4 3 2 1
0

Sample Output
1 2 3 4
1 4 3 2 5

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • jiang2012yun 走向人生巅峰的雲瑞 2019-02-21 10:19

  交换是 从小到大排序吗?那1 4 3 2 5 又是什么意思

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_40625778 C you again 2019-02-21 12:01

  菜鸟

  #include<stdio.h>
  
  void fun(int arr[][100],int i,int n)
  {
    int j;
    int temp=arr[i][0];
    int index=0;
    for(j=1;j<n;j++)
    {
      if(arr[i][j]<=arr[i][index]) index=j;
    }
    arr[i][0]=arr[i][index];
    arr[i][index]=temp;
  }
  int main()
  {
    int n;
    int i=0;
    int j;
    int arr[100][100];
    int temp[100];
    int t=0;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n!=0)
    {
      temp[t++]=n;
      for(j=0;j<n;j++)
      {
        scanf("%d",&arr[i][j]);
      }
      fun(&arr,i,n);
      i++;
    }
    int k;
    int l=0;
    for(k=0;k<i;k++)
    {
      for(j=0;j<temp[l];j++)
      {
        if(j==temp[l]-1) printf("%d\n",arr[k][j]);
        else printf("%d ",arr[k][j]);
      }
      l++;
    }
    return 0;
  }
  
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐