Steamed~
2021-09-08 23:58
采纳率: 42.9%
浏览 97
已结题

使用 Python+opencv实现视频中的物体识别

需求 : 使用 Python+opencv实现视频中的物体识别,
细节描述 : 用电子设备录制视屏, 对此视频进行识别,里面可能任何物品。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • String name="小吴"; 2021-09-09 00:41
  最佳回答
  
  #!/user/bin/env python3
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  
  import cv2
  
  # 深度学习-图像识别
  def getContuors(img):
    contours, hierarchy = cv2.findContours(img, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
    for cnt in contours:
      area = cv2.contourArea(cnt)
      # print(area)
      if area > 500:
        cv2.drawContours(imgContour, cnt, -1, (0, 0, 0), 1)
        peri = cv2.arcLength(cnt, True) # 轮廓长度
        approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.02 * peri, True)
        objCor = len(approx)
        # print(objCor)
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(approx)
        if objCor == 3:
          objectType = 'Tri'
        elif objCor == 4:
          aspRatio = w / float(h)
          # print(aspRatio)
          if aspRatio > 0.95 and aspRatio < 1.05:
            objectType = 'ZFX'
          else:
            objectType = 'CFX'
        elif objCor > 4:
          objectType = 'YX'
  
        else:
          objectType = 'NONE'
        cv2.rectangle(imgContour, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 1)
        cv2.putText(imgContour, objectType, (x + (w // 2) - 10, y + (h // 5) - 10), cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 0.5,
              (0, 0, 0), 2)
  
  
  img = cv2.imread('ss.png')
  imgsize = cv2.resize(img, (500, 400)) # 裁剪后
  imgContour = imgsize.copy()
  imgGRAY = cv2.cvtColor(imgsize, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  imgBlur = cv2.GaussianBlur(imgGRAY, (7, 7), 1) # 模糊度
  imgCann = cv2.Canny(imgBlur, 50, 50)
  getContuors(imgCann)
  if __name__ == '__main__':
    cv2.imshow('windows', imgCann)
    cv2.imshow('window', imgContour)
    cv2.waitKey(0)
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题