my312318
2021-10-02 19:49
采纳率: 50%
浏览 43

Matlab解微分方程组

img

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 技术专家团-Joel 2021-10-02 22:33
  最佳回答

  你好,答案仅供参考,一般符号求解和数值计算均可以这样做

  syms x1(t) x2(t) 
  syms a b real
  eq = [diff(x1)==a*x1+b*x2; diff(x2)==-b*x1+a*x2];
  conds = [x1(0)==1; x2(0)==1];
  [x1,x2] = dsolve(eq,conds);
  % (1) 四个解析解
  x1_sol1 = subs(x1, [a,b], [0.1,1])
  x2_sol1 = subs(x2, [a,b], [0.1,1])
  x1_sol2 = subs(x1, [a,b], [0.1,-1])
  x2_sol2 = subs(x2, [a,b], [0.1,-1])
  x1_sol3 = subs(x1, [a,b], [-0.1,1])
  x2_sol3 = subs(x2, [a,b], [-0.1,1])
  x1_sol4 = subs(x1, [a,b], [-0.1,-1])
  x2_sol4 = subs(x2, [a,b], [-0.1,-1])
  % (2)数值解:
  a_arr = [0.1, -0.1];
  b_arr = [1,-1];
  count = 0;
  figure(1);clf;
  for i = 1:1:numel(a_arr)
    for j = 1:1:numel(b_arr)
      a = a_arr(i); b = b_arr(j);
      count = count + 1;
      subplot(2,2, count)
      odefun = @(t,x) [a*x(1)+b*x(2); -b*x(1)+a*x(2)];
      [t,x] = ode45(odefun, [0, 10*pi], [1;1]);
      plot(x(:,1),x(:,2));%画相图
      title(['a=',num2str(a),',b=',num2str(b)])
    end
  end
  
  

  最后表达式

  x1_sol1 =
   
  exp(t/10)*cos(t) + exp(t/10)*sin(t)
   
   
  x2_sol1 =
   
  exp(t/10)*cos(t) - exp(t/10)*sin(t)
   
   
  x1_sol2 =
   
  exp(t/10)*cos(t) - exp(t/10)*sin(t)
   
   
  x2_sol2 =
   
  exp(t/10)*cos(t) + exp(t/10)*sin(t)
   
   
  x1_sol3 =
   
  exp(-t/10)*cos(t) + exp(-t/10)*sin(t)
   
   
  x2_sol3 =
   
  exp(-t/10)*cos(t) - exp(-t/10)*sin(t)
   
   
  x1_sol4 =
   
  exp(-t/10)*cos(t) - exp(-t/10)*sin(t)
   
   
  x2_sol4 =
   
  exp(-t/10)*cos(t) + exp(-t/10)*sin(t)
  
  

  相图

  img

  可知
  最终相图都是螺旋进入原点,且ab的正负决定了相图螺旋的方向

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题