m0_52014704
2021-10-15 20:06
采纳率: 71.4%
浏览 32

matlab题目结构体数组,求解

建立一个结构体的数组student,包括 3 个人,字段有姓名,年龄,分数,其中分数由随机函数产生一个 3 行 10 列的数据表示 10 门课程(满分100分),且每门课程三个阶段的分数。 找到第 2 个人的分数并显示出来 2) 找到第 2 个人的每门课程 3 个阶段的平均分数并显示出来 3) 全班同学(指这 3 个学生)的 10 门课程的每门课程的平均分如何计算 出来?要求放到一个数组里。 找到这个班所有同学的姓名放到一个元胞数组里。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 技术专家团-Joel 2021-10-15 20:56
  已采纳

  你好同学,代码供参考,

  rng(1);
  student(1).name = '赵小明'; student(1).age = 14; student(1).score = randi([1,100], 3,10);
  student(2).name = '钱小红'; student(2).age = 13; student(2).score = randi([1,100], 3,10);
  student(3).name = '孙小莉'; student(3).age = 15; student(3).score = randi([1,100], 3,10);
  % 第二个人的分数显示出来
  fprintf('第二个人的分数:\n')
  disp(student(2).score)
  fprintf('第二个人的每门课程 3 个阶段的平均分数:\n')
  % 找到第 2 个人的每门课程 3 个阶段的平均分数并显示出来
  disp(mean(student(2).score,1))
  % 三个人没门课的平均分
  fprintf('三个人的每门课程的平均分数:\n')
  s = student(1).score;
  for i = 2:numel(student)
    s = s + student(i).score;
  end
  disp(mean(s,1)/3)
  % 找到这个班所有同学的姓名放到一个元胞数组里
  Names = {student(:).name}
  
  

  结果显示如下:

  第二个人的分数:
    10  54  69  76  29  45  29  68  50  15
    43  70  84  99  79  91  14  22   6  59
    96  32   2  75  11  30   2  27  58  70
  
  第二个人的每门课程 3 个阶段的平均分数:
   列 1 至 7
  
   49.666666666666664 52.000000000000000 51.666666666666664 83.333333333333329 39.666666666666664 55.333333333333336 15.000000000000000
  
   列 8 至 10
  
   39.000000000000000 38.000000000000000 48.000000000000000
  
  三个人的每门课程的平均分数:
   列 1 至 7
  
   43.111111111111114 34.777777777777779 51.444444444444450 64.333333333333329 40.666666666666664 53.000000000000000 44.333333333333336
  
   列 8 至 10
  
   54.444444444444450 51.222222222222221 53.333333333333336
  
  
  Names =
  
   1×3 cell 数组
  
    {'赵小明'}  {'钱小红'}  {'孙小莉'}
  
  

  有帮助望采纳哟

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题