qq_43304585
qq_43304585
采纳率100%
2019-04-29 22:28 阅读 483
已采纳

在一个方法中返回一个二维数组,在test方法中怎么打印出这个数组?

public class matrix {
public int[][] matrixDots(int numberofdot) {
int dots[][] = new int[numberofdot][numberofdot];
for (int m = 0; m < numberofdot; m++) {
for (int n = 0; n < numberofdot; n++) {
dots[m][n] = 0;
}
}
return dots;
}
public String[][] matrixlines(int numberofdot){
String lines[][]=new String[numberofdot+2][numberofdot+2];
for (int m = 0; m < numberofdot+2; m++) {
for (int n = 0; n < numberofdot+2; n++) {
lines[m][n] =" ";
}
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  birdno1 birdno1 2019-04-30 09:41
  for (int m = 0; m < numberofdot; m++) {
    System.out.println("");
    for (int n = 0; n < numberofdot; n++) {
      System.out.print(dots[m][n]+" ") ;
    }
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐