qq_42359629
qq_42359629
采纳率66.7%
2019-05-06 11:08 浏览 2.9k

python中的画图坐标问题

图片说明
这个是我用python画的图
我想实现以下两个目标的任意一个:
1.鼠标点在图上就可以显示该点的横纵坐标
2.从图的中间某位置画一条竖线,将该曲线分成两部分,并能求出这条直线与曲线的交点坐标
刚学python,很多东西都不会,希望大家不吝赐教
谢谢

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • xie3802 xie3802 2019-10-31 15:24

  -*- coding: utf-8 -*-

  #任意两条曲线的交点坐标.py
  import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np

  x1 =np.linspace(-6*np.pi, 6*np.pi, 256,endpoint=True)
  y2=np.sin(x1 )
  y1=0.05*x1-.005
  fig,ax=plt.subplots(1,1,figsize=(15,8))
  plt.plot(x1,y1)#,marker='o'
  plt.plot(x1,y2)#,marker='o'

  data = y1-y2
  doublediff =np.sign( np.diff(np.sign(np.diff(data))))
  #print(doublediff)
  peak_locations = np.where(doublediff == -1)[0]
  #print(peak_locations)
  doublediff2 = np.sign(np.diff(np.sign(np.diff(-1*data))))
  trough_locations = np.where(doublediff2 == -1)[0]
  #print(trough_locations)

  ax.plot(x1[peak_locations], y2[peak_locations] , '^', markersize=10, color='m')
  ax.plot(x1[trough_locations],
  y2[trough_locations] ,
  '^', markersize=10, color='m')

  ax.set_title('title test',fontsize=12,color='r')
  plt.show()

  singl=np.diff(np.sign((data)))
  up_locations=np.where(singl==2)[0]
  down_locations=np.where(singl==-2)[0]

  fig,ax=plt.subplots(1,1,figsize=(15,8))
  plt.plot(x1,y1)#,marker='o'
  plt.plot(x1,y2)#,marker='o'
  ax.plot(x1[up_locations], y2[up_locations] , 'v', markersize=10, color='tab:green')
  ax.plot(x1[down_locations],
  y2[down_locations] ,
  '^', markersize=10, color='m')
  x = x1[up_locations]#np.arange(0, 6)
  y = y1[up_locations]#x * x

  for xy in zip(x, y):
  plt.annotate("(%s,%s)" % xy, xy=xy, xytext=(-20, 10), textcoords='offset points',color='tab:green')
  x1 = x1[down_locations]#np.arange(0, 6)
  y1 = y1[down_locations]#x * x

  for x1y1 in zip(x1, y1):
  plt.annotate("(%s,%s)" % x1y1, xy=x1y1, xytext=(-20, -10), textcoords='offset points',color='tab:red')
  #plt.plot(x1[:255],singl)
  plt.title(' 任意两条曲线的交点坐标 ')
  plt.show()

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • as_csdn 代码的灵魂是bug! 2019-05-06 13:49

相关推荐