qq_41121983
qq_41121983
采纳率25%
2019-05-06 23:51 阅读 2.7k

opencv图像仿射变换后原坐标点在新图像中的坐标

10

M = cv2.getRotationMatrix2D((cX, cY), -angle, a)
cos = np.abs(M[0, 0])
sin = np.abs(M[0, 1])

nW = int((h * sin) + (w * cos))
nH = int((h * cos) + (w * sin))

M[0, 2] += (nW / 2) - cX
M[1, 2] += (nH / 2) - cY
  cv2.warpAffine(image, M, (nW, nH),borderValue=(255,255,255))
x=371#设原坐标为(371,68)
y=68
x=int(M[0,0]*x+M[0,1]*y+M[0,2])
y=int(M[1,0]*x+M[1,1]*y+M[1,2])
point=(x,y)
  point是我根据变换矩阵M得出的新坐标,但与实际效果不符,求原因。
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
  dabocaiqq dabocaiqq 2019-05-07 09:38
 • space_ngc1275 space_ngc1275 2019-05-11 10:08

  在对一个原图像中的像素的坐标进行计算仿射变换之后的坐标的时候,一定要按照仿射变换的基本原理,将原来的坐标减去仿射变换的旋转中心的坐标,这样仿射变换之后得到的坐标再加上仿射变换旋转中心坐标才是原坐标在新的仿射变换之后的图像中的正确坐标。

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_42754237 橘子都吃不起! 2019-12-31 18:53
    M = cv2.getAffineTransform(marker_pos, dst_temp) #输出(2,3)矩阵
    # 
    pts = np.float32(map_point).reshape([-1,2])#要映射的点
    pts = np.hstack([pts,np.ones([len(pts),1])]).T
    target_point = np.dot(M,pts)#映射后的坐标
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • zhangyushun2016 zhangyushun2016 2020-07-31 10:25

  注意一下你的x在算y的时候变了

  new_x=int(M[0,0]*x+M[0,1]*y+M[0,2])
  new_y=int(M[1,0]*x+M[1,1]*y+M[1,2]) 
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐