qq_38945236
qq_38945236
采纳率50%
2019-05-15 22:17

MFC里有现成函数将十六进制整型转换成十进制整型吗?

5

如题,十六进制数是整型的,要转换成的十进制也要是int型的,转换后赋值给m,有现成的函数调用嘛,怎么调用?如果没有咋写。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • zhou8684 zhou8684 2年前

  没有。需要自己实现。提供下面两种方式
  第一种,参数也是int 型16进制
  unsigned int htd(unsigned int a)
  {
  unsigned int b,c;
  b=a%10;
  c=b;
  a=a/10;
  b=a%10;
  c=c+(b<<4);
  a=a/10;
  b=a%10;
  c=c+(b<<8);
  a=a/10;
  b=a%10;
  c=c+(b<<12);
  return c;
  }

  第二种,参数是16进制字符串

  int getIndexOfSigns(char ch)
  {
  if(ch >= '0' && ch <= '9')
  {
  return ch - '0';
  }
  if(ch >= 'A' && ch <='F')
  {
  return ch - 'A' + 10;
  }
  if(ch >= 'a' && ch <= 'f')
  {
  return ch - 'a' + 10;
  }
  return -1;
  }

  long hexToDec(char *source)
  {
  long sum = 0;
  long t = 1;
  int i, len;

  len = strlen(source);
  for(i=len-1; i>=0; i--)
  {
    sum += t * getIndexOfSigns(*(source + i));
    t *= 16;
  } 
  
  return sum;
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 2年前

  CString strDec, strHex;
  strHex = _T("12AF"); //16进制
  DWORD dwHex = strtoul(strHex, NULL, 16);
  strDec.Format(_T("%ld"), dwHex);
  strDec为10进制,如果要转换成数字,
  DWORD dwHex = strtoul(strHex, NULL, 16);
  long x = (long)dwHex;

  自己写也可以,代码不写了,思路说下
  从最右边的字符开始,乘以16的n-1次方
  比如12AF转换成10进制,就是
  F(15) * 16的0次方(也就是1)+ A (10)* 16的1次方(也就是16)+ 2 * 16*16 + 1*16*16*16

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐