qq_43022887
qq_43022887
2019-06-09 15:37
采纳率: 100%
浏览 665

关于System.Data.SqlClient.SqlException:“'20190103' 附近有语法错误。”的错误

从网上搜说是sql语句有错误,但是感觉应该没有错误

      代码如下
      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection cn = new SqlConnection();
    cn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connectname"].ConnectionString;
    cn.Open();
    SqlCommand cm = new SqlCommand("insert into student(id,name,num,time,ctime) values('" + this.TextBox1.Text+ "', '" + this.TextBox2.Text + "', '" + this.TextBox3.Text + "', '" + this.TextBox4.Text + "', '" + this.TextBox5.Text+"'",cn);
    cm.ExecuteNonQuery();//这个地方报错
    cn.Close();

图片说明

求大神解救!!!!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  应该是你的日期格式不能识别
  你输入2019-01-03试试看

  点赞 评论

相关推荐