weixin_44095378 2022-04-28 23:51 采纳率: 100%
浏览 39
已结题

关于hive上NOT IN改为左连接left join

DROP TABLE IF EXISTS TMP_YWJH_YKDZ_04;
CREATE TABLE TMP_YWJH_YKDZ_04 AS
SELECT A.*, B.LNX_NUM LNX_NUM
FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_02 A, SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_03 B
WHERE A.CERTI_NUMBER = B.CERTI_NUMBER
AND A.CERTI_NUMBER NOT IN (SELECT CERTI_NUMBER FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_02 WHERE create_date>to_date(from_u)

求帮忙看看 如何改成left join

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • bj_0163_bj 2022-04-29 08:33
  关注

  DROP TABLE IF EXISTS TMP_YWJH_YKDZ_04;
  CREATE TABLE TMP_YWJH_YKDZ_04 AS
  SELECT A.*, B.LNX_NUM LNX_NUM
  FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_02 A
  join SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_03 B
  on A.CERTI_NUMBER = B.CERTI_NUMBER
  left join (SELECT CERTI_NUMBER FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_YKDZ_02 WHERE create_date>to_date(from_u)) C
  on A.CERTI_NUMBER=C.CERTI_NUMBER
  WHERE C.CERTI_NUMBER is null

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 5月7日
 • 已采纳回答 4月29日
 • 创建了问题 4月28日

悬赏问题

 • ¥15 r语言蛋白组学相关问题
 • ¥15 Python时间序列如何拟合疏系数模型
 • ¥15 求学软件的前人们指明方向🥺
 • ¥50 如何增强飞上天的树莓派的热点信号强度,以使得笔记本可以在地面实现远程桌面连接
 • ¥20 双层网络上信息-疾病传播
 • ¥50 paddlepaddle pinn
 • ¥20 idea运行测试代码报错问题
 • ¥15 网络监控:网络故障告警通知
 • ¥15 django项目运行报编码错误
 • ¥15 STM32驱动继电器