weixin_44095378 2022-04-29 10:57 采纳率: 100%
浏览 41
已结题

hive脚本中AND EXISTS改为左连接left join

  UNION ALL
  SELECT A.*,
      ERROR_TWO_TYPE
   FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_ZQZRR_DW_02 A
   WHERE A.PRODUCT_ID IN (2020966, 2100297, 2021030)
    AND EXISTS
   (SELECT 1
       FROM IWC_DWD.DWD_CRM_CUST_DAY B
       WHERE TRIM(A.USE_CUST_ID) = TRIM(B.CUST_ID)
        AND B.CERTI_TYPE NOT IN
          ('1', '41', '12', '3', '2', '14', '4', '42')
        AND B.STATUS_CD = '1000'
        AND P_DAY_ID = '${date_no}')

大家帮忙看看

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • bj_0163_bj 2022-04-29 11:17
  关注
  
  SELECT A.*,
          ERROR_TWO_TYPE
    FROM SRBZ_HIVE.TMP_YWJH_ZQZRR_DW_02 A
    left join 
    (SELECT TRIM(B.CUST_ID) cid
            FROM IWC_DWD.DWD_CRM_CUST_DAY B
           WHERE B.CERTI_TYPE NOT IN
                 ('1', '41', '12', '3', '2', '14', '4', '42')
             AND B.STATUS_CD = '1000'
             AND P_DAY_ID = '${date_no}') B1
   ON TRIM(A.USE_CUST_ID)=B1.cid
   where A.PRODUCT_ID IN (2020966, 2100297, 2021030) and B1.cid is not null
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

  报告相同问题?

  问题事件

  • 系统已结题 5月7日
  • 已采纳回答 4月29日
  • 创建了问题 4月29日

  悬赏问题

  • ¥60 PCDN如何使用宽带的电视业务通道拨号叠加带宽?
  • ¥15 遇到这种校园宽带网络应该怎么样解决?
  • ¥30 AXI VIP验证多余打印问题
  • ¥15 利用加权最小二乘法求某品牌手机价格指标,已按照总销量计算出权重,各类型号手机价格已知,如何求得价格指标?
  • ¥15 如何自制一个硬件钱包,有兴趣的朋友一起交流
  • ¥15 (关键词-聊天软件)
  • ¥15 求大家看看这个编程的编法没有思路啊
  • ¥20 WSL打开图形化程序子窗口无法点击
  • ¥15 Jupyter Notebook 数学公式不渲染
  • ¥20 ERR_CACHE_MISS 确认重新提交表单