Kaia_H 2022-05-10 21:00 采纳率: 83.3%
浏览 21
已结题

python 字典列表嵌套

怎样得到annotations中box的后两个元素


{
  "images": [
    {
      "file_name": "6642.jpg",
      "width": 1,
      "height": 1,
      "id": "6642"
    },
    {
      "file_name": "6643.jpg",
      "width": 1,
      "height": 1,
      "id": "6643"
    }
  ],
  "categories": [
    {
      "supercategory": "CYST",
      "name": "CYST",
      "id": 1
    },
    {
      "supercategory": "Effusion",
      "name": "Effusion",
      "id": 2
    }
  ],
  "annotations": [
    {
      "area": 557.0,
      "category_id": 1,
      "image_id": "6642",
      "iscrowd": 0,
      "bbox": [
        303.0,
        317.0,
        27.0,
        21.0
      ],
      "id": 0
    },
    {
      "area": 1420.0,
      "category_id": 2,
      "image_id": "6643",
      "iscrowd": 0,
      "bbox": [
        115.0,
        130.0,
        26.0,
        55.0
      ],
      "id": 1
    }
    ]
}

怎样得到annotations中box的后两个元素

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 溪风沐雪 2022-05-10 21:05
  关注

  这个简单,一层一层取就行了

  dict1 = {
    "images": [
      {
        "file_name": "6642.jpg",
        "width": 1,
        "height": 1,
        "id": "6642"
      },
      {
        "file_name": "6643.jpg",
        "width": 1,
        "height": 1,
        "id": "6643"
      }
    ],
    "categories": [
      {
        "supercategory": "CYST",
        "name": "CYST",
        "id": 1
      },
      {
        "supercategory": "Effusion",
        "name": "Effusion",
        "id": 2
      }
    ],
    "annotations": [
      {
        "area": 557.0,
        "category_id": 1,
        "image_id": "6642",
        "iscrowd": 0,
        "bbox": [
          303.0,
          317.0,
          27.0,
          21.0
        ],
        "id": 0
      },
      {
        "area": 1420.0,
        "category_id": 2,
        "image_id": "6643",
        "iscrowd": 0,
        "bbox": [
          115.0,
          130.0,
          26.0,
          55.0
        ],
        "id": 1
      }
      ]
  }
  bbox1 = dict1['annotations'][0]['bbox']
  bbox2 = dict1['annotations'][1]['bbox']
  print(bbox1[2],bbox1[3])
  print(bbox2[2],bbox2[3])
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论 编辑记录

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 10月2日
 • 已采纳回答 9月24日
 • 创建了问题 5月10日

悬赏问题

 • ¥15 数据库一张以时间排好序的表中,找出多次相邻的那些行
 • ¥50 关于DynamoRIO处理多线程程序时候的问题
 • ¥15 kubeadm部署k8s出错
 • ¥15 Abaqus打不开cae文件怎么办?
 • ¥20 双系统开机引导中windows系统消失问题?
 • ¥15 小程序准备上线,软件开发公司需要提供哪些资料给甲方
 • ¥15 关于生产日期批次退货退款,库存回退的问题
 • ¥15 手机应用的时间可以修改吗
 • ¥15 docker 运行OPEN-webui异常
 • ¥15 麒麟系统如何删除光盘刻录痕迹