weixin_39017744 2019-10-18 17:03 采纳率: 50%
浏览 1117
已采纳

请问如何给python的数组列表去重?

例如以下数组列表
list=[[1,2,3],[2,3,4],[3,3,4],[5,6,7],[8,8,9]]
如何去重与其他有相同的数字的数组,且去除数组中重复的元素?
第一数组中有1,2,3三个元素,第二和第三数组中出现2和3了所以删掉第二第三数组。最后一个数组中有两个8,所以删掉一个8。如果以后的数组三位都一样则只保留一位。

 • 写回答

4条回答 默认 最新

 • zxyacb2012 2019-10-18 17:43
  关注
    list1 = [[1, 2, 3], [2, 3, 4], [3, 3, 4], [5, 6, 7], [8, 8, 9]]
    # 已有的数字集合
    numset = set()
    newlist=[]
    for item in list1:
      flag = True
      itemset=set(item)
      for num in itemset:
        if num in numset:
          flag=False
          break
      if flag:
        for x in itemset:
          numset.add(x)
        newlist.append(list(itemset))
    print(newlist)
    # 结果是[[1, 2, 3], [5, 6, 7], [8, 9]]
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • yangyw. 2019-10-18 17:16
  关注
  num = []
  list1 = [[1,2,3],[2,3,4],[3,3,4],[5,6,7],[8,8,9]]
  for item in list1:
    res =list(set(item))
    for i in res:
      if i not in num:
        num.append(i)
  print(num)
  # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  
  评论
 • 空白如空 2019-10-18 17:26
  关注
  # coding:UTF-8
  
  a = [[1,2,3],[2,3,4],[3,3,4],[5,6,7],[8,8,9]]
  b = list()
  for item in a :
    flag = True
    for item2 in b:
      if set(item) & set(item2):
        flag = False
        break
    if flag:
      b.append(list(set(item)))
  print b
  
  评论
 • 吃鸡王者 2019-10-18 17:50
  关注

  newlist=list(map(list,set(map(tuple,(map(set,list1)))))) #一行搞定,happy一下!!

  评论
查看更多回答(3条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥20 ERR_CACHE_MISS 确认重新提交表单
 • ¥20 关于vba使用HTMLfile执行js函数问题
 • ¥60 悬赏求解,通过实时现场摄像头的视频图像识别其他对家打出的麻将牌,识别麻将牌,识别牌墙位置,通过识别对家打出了什么牌
 • ¥15 关于#GPU jetson#的pcie驱动开发问题,如何解决?
 • ¥15 stm32f103zet6 串口5无法收发数据
 • ¥15 关于C语言使用线程队列实现多线程并发
 • ¥15 这个运行,错误在哪里呀,大家看看吧,教导我
 • ¥15 advanceinstaller对话框设置
 • ¥100 正常上网,内部网页无法打开
 • ¥15 组件库引入并使用在若依框架未展示