weixin_44849612
weixin_44849612
采纳率100%
2019-10-28 11:15

关于mpu9250原始数据的滤波

300
已采纳

因为加速度计和磁力计存在高频误差,需要低通滤波器来输出准确的数据,陀螺仪存在低频误差,需要进行高通滤波,但是我看了CSDN上的帖子,也没帖子明确这些滤波的截止频率,所以想来这请教一下各位。

图片说明
这个是我在帖子上看到的关于mpu9250解算姿态的流程,我最后的姿态融合用的是AHRS算法,进行了磁力计的补偿,但是不知道这种情况下还需要进行第二步(磁力计坐标系到加速度坐标系)吗?需要的画,相关的资料哪位大哥有啊,有的话能提供一下吗?救救老弟吧,真的谢谢了。
下面是我用的AHRS算法代码:

// 加速度计、地磁计、陀螺仪数据融合,更新四元数
/*
  [gx,gy,gz]为陀螺仪的测量值
  [ax,at,az]为加速度的测量值
  [mx,my,mz]为地磁计的测量值 
*/
void AHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float mx, float my, float mz) 
{ 
      float norm;        
      float hx, hy, hz, bx, bz;
      float vx, vy, vz, wx, wy, wz; 
      float ex, ey, ez; 

      // 定义一些辅助变量用于转换矩阵
      float q0q0 = q0*q0; 
      float q0q1 = q0*q1; 
      float q0q2 = q0*q2; 
      float q0q3 = q0*q3; 
      float q1q1 = q1*q1; 
      float q1q2 = q1*q2; 
      float q1q3 = q1*q3; 
      float q2q2 = q2*q2; 
      float q2q3 = q2*q3; 
      float q3q3 = q3*q3; 

      // 归一化加速度计和地磁计的度数 
      norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);  
      ax = ax / norm; 
      ay = ay / norm; 
      az = az / norm; 
      norm = sqrt(mx*mx + my*my + mz*mz);  
      mx = mx / norm; 
      my = my / norm; 
      mz = mz / norm; 

      //将b系中的地磁计分量[mx,my,mz]转换到n系,得到[hx,hy,hz] 
      hx = 2*mx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2); 
      hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5 - q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1); 
      hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 + q0q1) + 2*mz*(0.5 - q1q1 - q2q2);    

      //得到n系中的地磁向量的真实值[bx,bz,by],其中by=0  
      bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy)); 
      bz = hz;   

      //n系中的地磁向量[bx,by,bz]转换到b系中,得到[wx,wy,wz]
      wx = 2*bx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2); 
      wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3); 
      wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5 - q1q1 - q2q2);            

      //n系中重力加速度[0,0,1]转换到b系中得到三个分量[vx,vy,vz]    
      vx = 2*(q1q3 - q0q2); 
      vy = 2*(q0q1 + q2q3); 
      vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3;  

      //计算[wx,wy,wz] X [mx,my,mz],[ax,at,az] X [vx,vy,vz],得到两个误差后求和
      ex = (ay*vz - az*vy) + (my*wz - mz*wy); 
      ey = (az*vx - ax*vz) + (mz*wx - mx*wz); 
      ez = (ax*vy - ay*vx) + (mx*wy - my*wx); 

      //PI控制器中的积分部分
      exInt = exInt + ex*Ki* (1.0f / sampleFreq); 
      eyInt = eyInt + ey*Ki* (1.0f / sampleFreq); 
      ezInt = ezInt + ez*Ki* (1.0f / sampleFreq); 

      //误差经过PI控制器后输出,然后补偿到角速度的三个分量,Kp、Ki是需要调节的参数
      gx = gx + Kp*ex + exInt; 
      gy = gy + Kp*ey + eyInt; 
      gz = gz + Kp*ez + ezInt;        

      //一阶龙格库塔法更新四元数 
      q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT; 
      q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT; 
      q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT; 
      q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;  

      // 归一化四元数
      norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3); 
      q0 = q0 / norm; 
      q1 = q1 / norm; 
      q2 = q2 / norm; 
      q3 = q3 / norm; 
} 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答