marongchang555
2020-04-23 17:52
采纳率: 100%
浏览 129

三维数组把一维的值放进二维里

Array
(
  [2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200403135140

        )

      [1] => Array
        (
          [order_id] => 20200105000000

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200222000000

        )

    )

  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200401000001

        )

    )

)

现在想把元素1、2里的参数
[0] => Array
(
[order_id] => 20200403135140

      )

    [1] => Array
      (
        [order_id] => 20200105000000

      )
              [0] => Array
      (
        [order_id] => 20200222000000

      )

              拿出来放进元素0里

              最后形成的是一个大的数组
              array{
                  array{
                  [0]
                  [1]
                  [2]
                  [3]
                  }
              }

              这样的 应该怎么搞 谢谢
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

相关推荐 更多相似问题