marongchang555 2020-04-23 17:52 采纳率: 75%
浏览 130

三维数组把一维的值放进二维里

Array
(
  [2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200403135140

        )

      [1] => Array
        (
          [order_id] => 20200105000000

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200222000000

        )

    )

  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [order_id] => 20200401000001

        )

    )

)

现在想把元素1、2里的参数
[0] => Array
(
[order_id] => 20200403135140

      )

    [1] => Array
      (
        [order_id] => 20200105000000

      )
              [0] => Array
      (
        [order_id] => 20200222000000

      )

              拿出来放进元素0里

              最后形成的是一个大的数组
              array{
                  array{
                  [0]
                  [1]
                  [2]
                  [3]
                  }
              }

              这样的 应该怎么搞 谢谢
 • 写回答

0条回答 默认 最新

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   悬赏问题

   • ¥15 VBA中使用FindWindowEx函数如何向网页表单中的多个文本框中的某一个文本框发送消息
   • ¥15 关于#glmb#的问题,如何解决?
   • ¥15 TI的TMS320F28335,RS485串口进行SCI-B通信出错
   • ¥15 XML文件报错不允许出现此特性,百度也搜不到解决方法
   • ¥15 FTPC共同交流学习
   • ¥15 关于#python##pyqt#的问题,如何解决?
   • ¥15 html+css网页设计 html+css网页设计
   • ¥15 用html加css制作一个网页
   • ¥200 MFC中如何对ListCtrl的某一列的文本能换行显示
   • ¥15 clion添加库文件