2 chjc289 chjc289 于 2015.06.24 08:45 提问

王爽汇编语言实验10.3 div这一步怎么了

将数据12666以十进制的形式在屏幕的8行3列,用绿色显示出来。

我的程序是

assume cs:code,ds:data

data segment
db 10 dup(0)
data ends

code segment
start:
mov ax,12666
mov bx,data
mov ds,bx
mov si,0
call dtoc

mov dh,8
mov dl,3
mov cl,2
call show_str

dtoc:
push ax
push bx
push cx
push si
push di
mov ch,0
mov si,0
mov di,0001h

transform:
mov bl,10d
div bl
mov cl,ah ;余数写入cl
jcxz readin ;判定余数是否为0
add cl,30h ;得到该数的ascii码
mov [di],cl

inc di
inc si ;记录长度
mov ah,0
jmp short transform
readin:
mov cx,si
mov si,0
mov al,[di]
mov [si],al
inc si
dec di
loop readin ;因为是逆序,所以用栈调整为顺序
mov byte ptr [si],0 ;结尾标志

pop di
pop si
pop cx
pop bx
pop ax
ret

show_str:
push ax
push cx
push si
push di
;获取对应显存地址

mov ax,160
mul dh

mov bx,ax ;bx=160*dh
mov ax,2
mul dl
add bx,ax ;bx=160*dh+2*dl
mov al,cl
mov cl,0
show:
mov cl,[si]

jcxz ok ;判定字符串是否结束
;写入显存

mov es:[bx+di],cl
mov es:[bx+di].1,al
add di,2
inc si
jmp short show
ok:
pop cx
pop ax
pop si
pop di
ret

code ends
end start

在执行子程序dtoc中的div bl 一步中出了问题,在debug中是直接跳到了另一个不相关的内存,如图:
图片说明

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!