qq_29427273
2015-07-10 10:06
采纳率: 72.7%
浏览 2.6k

Qt编译时超出内存怎么处理?

cc1plus.exe:-1: error: out of memory allocating 1073745919 bytes
有个12MB的gif,怎么处理?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • smooth_zyn 2015-07-11 03:10
  已采纳

  放到资源文件里面试试呢把图片

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题