2 crzmy crzmy 于 2016.03.09 17:46 提问

【求助】YUV格式转RGB 5C

R=Y+1.140V
G=Y-0.395U-V
B=Y+2.032U

Y取值[16,235],UV取值[16,240]
照这个取值那么计算出来的RGB范围不就>255了么?

我认为的解决方案:
1:大于255按255计
2:归一化

请问有哪位知道怎么处理丫,求救
图片说明

3个回答

lianshaohua
lianshaohua   2016.03.09 18:32

网上有具体的转换方法,可以找找,以前也遇到这问题,后来就用网上的办法解决的

qq_21792169
qq_21792169   2016.03.09 20:04

刚刚才学摄像头,目前还不能解答你这个问题。学完了应该可以解答了

lx624909677
lx624909677   Ds   Rxr 2016.03.09 21:54
 public class YuvToRGB {
  private static int R = 0;
  private static int G = 1;
  private static int B = 2;
  //I420是yuv420格式,是3个plane,排列方式为(Y)(U)(V)
  public static int[] I420ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int positionOfU = numOfPixel/4 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = (i/2)*(width/2);
      int startU = positionOfV + step;
      int startV = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = startV + j/2;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }

    return rgb;
  }

  private static class RGB{
    public int r, g, b;
  }

  private static RGB yuvTorgb(byte Y, byte U, byte V){
    RGB rgb = new RGB();
    rgb.r = (int)((Y&0xff) + 1.4075 * ((V&0xff)-128));
    rgb.g = (int)((Y&0xff) - 0.3455 * ((U&0xff)-128) - 0.7169*((V&0xff)-128));
    rgb.b = (int)((Y&0xff) + 1.779 * ((U&0xff)-128));
    rgb.r =(rgb.r<0? 0: rgb.r>255? 255 : rgb.r);
    rgb.g =(rgb.g<0? 0: rgb.g>255? 255 : rgb.g);
    rgb.b =(rgb.b<0? 0: rgb.b>255? 255 : rgb.b);
    return rgb;
  }

  //YV16是yuv422格式,是三个plane,(Y)(U)(V)
  public static int[] YV16ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int positionOfV = numOfPixel/2 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width/2;
      int startU = positionOfU + step;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = startV + j/2;
        int index = Y*3;
        //rgb[index+R] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.4075 * ((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+G] = (int)((src[Y]&0xff) - 0.3455 * ((src[U]&0xff)-128) - 0.7169*((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+B] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.779 * ((src[U]&0xff)-128));
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YV12是yuv420格式,是3个plane,排列方式为(Y)(V)(U)
  public static int[] YV12ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int positionOfU = numOfPixel/4 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = (i/2)*(width/2);
      int startV = positionOfV + step;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = startU + j/2;
        int index = Y*3;

        //rgb[index+R] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.4075 * ((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+G] = (int)((src[Y]&0xff) - 0.3455 * ((src[U]&0xff)-128) - 0.7169*((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+B] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.779 * ((src[U]&0xff)-128));
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YUY2是YUV422格式,排列是(YUYV),是1 plane
  public static int[] YUY2ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int Y1 = j + startY;
        int Y2 = Y1+2;
        int U = Y1+1;
        int V = Y1+3;
        int index = (Y1>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //UYVY是YUV422格式,排列是(UYVY),是1 plane
  public static int[] UYVYToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startU = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int U = j + startU;
        int Y1 = U+1;
        int Y2 = U+3;
        int V = U+2;
        int index = (U>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV21是YUV420格式,排列是(Y), (VU),是2 plane
  public static int[] NV21ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i/2*width;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = V + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV12是YUV420格式,排列是(Y), (UV),是2 plane
  public static int[] NV12ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i/2*width;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = U + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV16是YUV422格式,排列是(Y), (UV),是2 plane
  public static int[] NV16ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = U + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV61是YUV422格式,排列是(Y), (VU),是2 plane
  public static int[] NV61ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = V + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YVYU是YUV422格式,排列是(YVYU),是1 plane
  public static int[] YVYUToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int Y1 = j + startY;
        int Y2 = Y1+2;
        int V = Y1+1;
        int U = Y1+3;
        int index = (Y1>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //VYUY是YUV422格式,排列是(VYUY),是1 plane
  public static int[] VYUYToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startV = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int V = j + startV;
        int Y1 = V+1;
        int Y2 = V+3;
        int U = V+2;
        int index = (U>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }
}

lx624909677
lx624909677 回复Royn1994: 公式这个应该是固定的,不一样很可能是错的
2 年多之前 回复
crzmy
crzmy 咦。。公式还不一样。。明天我试试
2 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
YUV格式学习:Y转换成RGB24
除了各种YUV格式转换成RGB外,还有一种是只转Y到RGB,显示出来的图像就是灰度图(因为Y是亮度),也可以理解为黑白图吧。
YUV 格式与 RGB 格式的相互转换公式及C++ 代码
YUV 格式与 RGB 格式的相互转换公式最近在用的一个工业相机,输出的图像格式是 YUY2 格式。而在电脑上显示时需要 RGB 格式,所以就花了些时间在网上查了些相关的资料。说实话,网上关于 YUV 与 RGB 格式变换的文章挺多的,本来不需要我再多写这么一篇。但是网上那些文章中给出了各种各样的变换公式,公式的系数又各不相同,让人看了之后越看越糊涂。其实那些文章的公式基本都是对的,只不过因为作者忘
YUV与RGB格式转换
原文:http://www.cnblogs.com/dwdxdy/p/3713990.html YUV格式具有亮度信息和色彩信息分离的特点,但大多数图像处理操作都是基于RGB格式。 因此当要对图像进行后期处理显示时,需要把YUV格式转换成RGB格式。 RGB与YUV的变换公式如下:              YUV(256 级别) 可以从8位 RGB 直接计算:
yuv转成matlab可读的rgb格式
YUV(亦称YCrCb)是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL,PAL是指色彩系统,经常被配以625线、每秒25格画面、隔行扫描的电视广播格式)。 YUV主要用于优化彩色视频信号的传输,使其向后兼容老式黑白电视。与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只需占用极少的带宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。其次YUV表示法的重要性是它的亮度信号(Y)和色度信号(U、V)是相互独
彩色空间转换(RGB与YUV格式文件转换)
一、实验原理 1.本次实验是实现RGB格式和YUV格式的互相转换,这里的YUV其实是指数字高清的YCbCr。 根据亮度和色差计算公式,可以得到: Y=0.2990R+0.5870G+0.1140B R-Y=0.7010R-0.5870G-0.1140B B-Y=-0.2990R-0.5870G+0.8860B  2.为使色差信号的动态范围控制在-0.5~+0.5之间,要对色差信
YUV格式、RGB格式、JPEG格式、MJPEG格式之间的转换(C程序)之一
1. Convert YUV420p to YUV422sp 2. Convert YUV422sp to YUV420sp 3. Convert YUV420sp to YUV420p 4. Convert YUV422sp to YUV420p /* Convert YUV420p to YUV422sp */ void convert_yuv420p_to_yu
YUV视频格式到RGB32格式转换的速度优化 上篇
                YUV视频格式到RGB32格式转换的速度优化 上篇                    HouSisong@GMail.com   2007.10.30  tag: YUV,YCbCr,YUV到RGB颜色转换,YUV解码,VFW,视频,MMX,SSE,多核优化   摘要: 我们得到的很多视频数据(一些解码器的输出或者摄像头的输出等)
RGB与YUV图像视频格式的相互转换
RGB与YUV图像视频格式的相互转换 本代码演示了RGB与YUV图像视频格
YUV格式转换为RGB(基于opencv)
之前写代码过程中需要将YUV格式视频中每帧提取出来,然后保存为图片。网上普遍有两种方法,第一种是通过opencv自带cvCvtColor,但是这种方法有bug,得到的图片会泛白。第二种方法是公式法。 法一:opencv自带cvCvtColor 说明:这种方法会出现图片“泛白”,具体原因网上是说cvCvtColor这个函数左右协议不同,不太懂。 代码:  void FileWriteFram
使用FFmpeg将RGB格式图片或视频转换为YUV格式
VC2008项目打包,使用FFmpeg版本为2.2.2 win32bit /* *将RGB转换为YUV420P * *码术 codemanship *http://blog.csdn.net/codemanship *微信公众号: codemanship *本程序实现了RGB像素数据转换为YUV像素数据 *是最简单的FFmpeg视频编码方面的教程。 *通过学习本例子可以了解FFmpeg的图片格式转换的过程。 */