qq_31130299
2016-11-28 09:49
采纳率: 50%
浏览 3.6k
已采纳

为什么我的js代码中的for循环只执行最后一次,是闭包造成的么,怎么解决吖

save.onclick=function(){
for (var i = 1; i < tb.getElementsByTagName('tr').length; i++) {
var tds=tb.getElementsByTagName('tr')[i].getElementsByTagName('td');
database.transaction(function(fx){
fx.executeSql(
"insert into class (id,name,age,sex)values(?,?,?,?)",
[tds[0].innerHTML,tds[1].innerHTML,tds[2].innerHTML,tds[3].innerHTML],
function(){
alert("insert success!!!");
},
function(){
alert("insert false!!!");
}
)
})
}

}

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题