qq_31130299
2016-11-28 09:49
采纳率: 50%
浏览 3.6k
已采纳

为什么我的js代码中的for循环只执行最后一次,是闭包造成的么,怎么解决吖

save.onclick=function(){
for (var i = 1; i < tb.getElementsByTagName('tr').length; i++) {
var tds=tb.getElementsByTagName('tr')[i].getElementsByTagName('td');
database.transaction(function(fx){
fx.executeSql(
"insert into class (id,name,age,sex)values(?,?,?,?)",
[tds[0].innerHTML,tds[1].innerHTML,tds[2].innerHTML,tds[3].innerHTML],
function(){
alert("insert success!!!");
},
function(){
alert("insert false!!!");
}
)
})
}

}

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
     save.onclick = function () {
      for (var i = 1; i < tb.getElementsByTagName('tr').length; i++) {
        var tds = tb.getElementsByTagName('tr')[i].getElementsByTagName('td');
        database.transaction(
  
          (function () {
            return function (fx) {
              fx.executeSql(
                "insert into class (id,name,age,sex)values(?,?,?,?)",
                [tds[0].innerHTML, tds[1].innerHTML, tds[2].innerHTML, tds[3].innerHTML],
                function () {
                  alert("insert success!!!");
                },
                function () {
                  alert("insert false!!!");
                }
              )
            }
          })(tds)
          );
      }
  
    }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(3条)

相关推荐 更多相似问题