zWei_V
LI-XIAOYAO
采纳率100%
2017-03-03 09:15 阅读 1.4k

C# 变量使用 model问题

我有一个model,比如model mdl=new model
mdl.name="xx";
这儿我想使用一个变量可以吗,比如s=name
mdl.s="xx";
也就是说我想把name用s来替换

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2017-03-03 14:36

  当然,最简单的就是bobo的办法
  mdl.GetType().GetProperty("EEO").SetValue(mdl, 值, null);

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • showbo GoCityPass新加坡曼谷通票 2017-03-03 14:02
  点赞 5 评论 复制链接分享
 • Tiger_Zhao Tiger_Zhao 2017-03-03 09:34

  让 model 类继承 Dictionary,可以用 item["EE0"] = result;item[p.Name] = result;

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2017-03-03 14:34
   dynamic x = new ExpandoObject();
  IDictionary<string, object> dict = x as IDictionary<string, object>;
  dict["EEO"] = result;
  string s = x.EEO,ToString();
  

  http://blog.csdn.net/lan_liang/article/details/50249841

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • zWei_V LI-XIAOYAO 2017-03-03 09:27
          foreach (var p in pInfo)
          {
            if (p.Name == "EE0")
            {
              item.EE0 = result;
            }
          }
  

  也就是我想当p.Name==“EE0”时把一个值赋值给他 但是EE0是一个变量

  点赞 评论 复制链接分享
 • zWei_V LI-XIAOYAO 2017-03-03 09:41

  图片说明

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐