pipipier_ 2017-09-07 13:00 采纳率: 50%
浏览 5020
已结题

json中的值能否写成变量的形式

var name =“name”;
<script type="application/ld+json">

{
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "name" :name
}
</script>
 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • Go 旅城通票 2017-09-07 13:18
  关注
   什么东东。。你语法都错了,json对象也要赋值给变量啊
  var name="xxxx";
  var data={
      "@context": "http://schema.org/",
      "@type": "Product",
      "name" :name
  }
  
  alert(data['@context']);//键名称有特殊字符要用[]操作符,不能给你用点
  alert(data.name)
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 串口控制LED灯驱动板设计
 • ¥15 如何在unity场景里做到通过按钮实现模型替换
 • ¥15 uniapp的websocket和c++的websocket服务器通讯 发送的数据和接受的数据表现形式不一样
 • ¥15 pyspark配置中的错误
 • ¥15 html word表格
 • ¥15 kali安装包如何解决,请给明确方案和步骤
 • ¥15 DEA软件进行企业创新效率的计算
 • ¥15 树莓派驱动42步进电机
 • ¥20 bevfusion mit可视化遇到的问题
 • ¥15 如何获得《人工智能工程技术人员》认证?