qq_39160937
qq_39160937
采纳率40%
2018-03-16 06:18 浏览 1.3k
已采纳

怎么把context.drawImage里的图片保存到本地 或者转换成base64编码

40

图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  cxfidc01 红帽01 2018-03-16 06:56

  // Converts canvas to an image
  function convertCanvasToImage(canvas) {
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL("image/png");
  return image;
  }

  点赞 4 评论 复制链接分享

相关推荐