gd6179
2018-07-01 05:47
采纳率: 100%
浏览 573

c++数组函数问题,请大神指点

c++函数问题:请尽量详细注释
1、写一个名为ISSRID的函数,它取三个参数,即整数数组、它的大小和整数值M;然后如果在数组中找到M,则返回true,否则返回false。
2、写一个名为ISLIMIT的函数,它的两个整数数组A1和A2和它们的大小分别是siZe1和siZ2;如果数组A1的所有元素都包含在数组A2中,则返回true;否则返回false。在这个问题中,你必须使用上面(1)部分定义的函数

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 繁宵微梦 2018-07-01 06:55
  已采纳
  #include <iostream>
  
  bool ISSRID(int* arr, int size, int m){
    //遍历数组,寻找特定的值,找到则返回true
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
      if (m == arr[i]) return true;
    }
    return false;
  }
  
  bool ISLIMIT(int* arr1, int* arr2, int size1, int size2){
    //遍历第一个数组
    for (int i = 0; i < size1; ++i) {
      //能否在第二个数组中找到第一个数组的值,找不到返回false
      if (! ISSRID(arr2, size2, arr1[i])){
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
  
  int main(){
    int arr1[] = {5,3,8,3};
    int arr2[] = {1,2,6,3,7,3};
    std::cout<<ISLIMIT(arr1,arr2, sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]), sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]))<<std::endl;
    return 0;
  }
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(3条)

相关推荐 更多相似问题