qq_41517828
2018-07-20 09:15
采纳率: 25.9%
浏览 572

C++编程问题请大神赐教谢谢

请问下面函数为什么提示错误:使用了未初始化的局部变量“c”

#include "stdafx.h"
#include
using namespace std;
int fib(int n);

int main()
{
int k = fib(10);
cout << "k=:" << k;
return 0;
}

int fib(int n) {
int c;
if (n ==1||c == 2 )
c = 1;
if (n > 2)
c = fib(n - 1) + fib(n - 2);
else
0;
return c;

}

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • jianghuaijie 2018-07-20 09:23
  已采纳

  int c;
  if (n ==1||c == 2 )
  没有初始化就用了 c

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(4条)

相关推荐 更多相似问题