znl_12
2012-12-13 07:40
采纳率: 85.4%
浏览 2.0k

通过定义一个子类在XML类中自定义视图

以下是我自定义的类

<view
  class="com.productions.sample.TextCustom"
// more...
/>

子类

public class TextCustom extends TextView {
    // Stuff.
  }

我想实现的是

public final class Custom {
    public class TextCustom extends TextView {
    // Stuff.
    }
    public class ScrollCustom extends ScrollView {
    // Stuff.
    }
  }

请问在XML文件中能同时定义子类吗?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题