m0_52795428 2022-05-14 13:54 采纳率: 50%
浏览 39
已结题

需要一段testbench文件做modelsim的测试

问题遇到的现象和发生背景
问题相关代码,请勿粘贴截图
module elock(clk,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,k9,Rst,ledsel,leddata);
  input clk,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,k9,Rst;
  output ledsel;
  output [7:0] leddata;
  reg [7:0] leddata;
  reg [1:0] count;
  reg [3:0] count1;
  reg [2:0] state,next_state;
  reg en,carry_out,op,error;
  reg k11,k22,k33,k44,k55,k66,k77,k88,k99,rst;

assign ledsel=1'b1;

always@(posedge clk)
begin
  if(k1==1'b1)   
    k11<=1'b1;
  else
    k11<=1'b0;

  if(k2==1'b1)
    k22<=1'b1;
  else
    k22<=1'b0;

  if(k3==1'b1)
    k33<=1'b1;
  else
    k33<=1'b0;

  if(k4==1'b1)
    k44<=1'b1;
  else
    k44<=1'b0;

  if(k5==1'b1)
    k55<=1'b1;
  else
    k55<=1'b0;

  if(k6==1'b1)
    k66<=1'b1;
  else
    k66<=1'b0;

  if(k7==1'b1)
    k77<=1'b1;
  else
    k77<=1'b0;

  if(k8==1'b1)
    k88<=1'b1;
  else
    k88<=1'b0;

  if(k9==1'b1)
    k99<=1'b1;
  else
    k99<=1'b0;

  if(Rst==1'b1)
    rst<=1'b1;
  else
    rst<=1'b0;
  end

always@(posedge clk)
  begin
   state<=next_state;
  end

always@(state,en,k11,k22,k33,k44,k55,k66,k77,k88,k99,rst)
  begin
  if(rst)
   begin
     next_state<=3'b000;
     op<=1'b0;
   end

  case(state)
  3'b000:begin
         if(k11&en)
            next_state<=3'b001;
         else //if((k22|k33|k44|k55|k66|k77|k88|k99))
              //error<=1'b1;
            //else
               next_state<=3'b000; 
      end
  3'b001:begin
         if(k99&en)
             next_state<=3'b010;
         else //if((k11|k22|k33|k44|k55|k66|k77|k88))
             // error<=1'b1;
             //else
              next_state<=3'b001;
      end
  3'b010:begin
         if(k88&en)
             next_state<=3'b011;
         else //if((k11|k22|k33|k44|k55|k66|k77|k99))
             // error<=1'b1;
             //else
              next_state<=3'b010;
      end
  3'b011:begin
         if(k88&en)
             next_state<=3'b100;
         else// if((k11|k22|k33|k44|k55|k66|k77|k99))
            // error<=1'b1;
            //else
              next_state<=3'b011;
      end
  3'b100:begin
         if(k33&en)
             next_state<=3'b101;
         else //if((k11|k22|k44|k55|k66|k77|k88|k99))
            // error<=1'b1;
            // else
              next_state<=3'b100;
      end
  3'b101:op<=1'b1;
  default:next_state<=3'b000;
  endcase
  end

always@(posedge clk)
  begin
   if(rst)
      count1<=4'b0000;
   else if(op==1'b1)
       count1<=4'b1111;
       else if(en==1'b0)
            count1<=4'b1110;
           else if(en&(k11|k22|k33|k44|k55|k66|k77|k88|k99))
               count1<=count1+4'b0001;
  end

always@(count1)
  if(count1<=4'b0101)
     en<=1'b1;
  else
    en<=1'b0;

always@(count1)
  case(count1)
   4'd0:leddata<=~8'b11000000; 
   4'd1:leddata<=~8'b11111001; 
   4'd2:leddata<=~8'b10100100; 
   4'd3:leddata<=~8'b10110000;
   4'd4:leddata<=~8'b10011001;
   4'd5:leddata<=~8'b10010010;
   4'd6:leddata<=~8'b10000011;
   4'd7:leddata<=~8'b11111000;
   4'd8:leddata<=~8'b10000000; 
   4'd9:leddata<=~8'b10011000; 
   4'b1111:leddata<=8'b0111_0011; 
   4'b1110:leddata<=8'b0111_1001; 
   default:leddata<=~8'b11000000;
  endcase
endmodule

运行结果及报错内容
我的解答思路和尝试过的方法
我想要达到的结果
 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 树下等苹果 2022-05-14 15:16
  关注

  能文字表述一下设计的功能吗,以及要测哪些功能

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 5月24日
 • 已采纳回答 5月16日
 • 创建了问题 5月14日

悬赏问题

 • ¥15 华为ensp使用基本ACL限制公司网络访问
 • ¥15 帮我做下照片上的PLC题
 • ¥15 labview2022 使用modbus报缺少依赖?
 • ¥15 谷歌地图是不是不开通结算功能,api会使用不了哦
 • ¥15 unity腾讯云对象存储机型适配
 • ¥15 求全国交通咨询模拟代码,要求如下,可以完全在dev c++运行
 • ¥15 根据要求修改程序编码
 • ¥15 用 Python 做一个用 Excel 表导入的答题系统
 • ¥15 使用微信开发者工具实现一个“婚博会”小程序
 • ¥15 ros的rviz仿真机器人