weixin_68010154
2022-06-25 13:54
采纳率: 0%
浏览 67

单片机舵机程序问题,不大理解

51单片机舵机使用的程序,其中为什么设置time设上限175,为什么要让angle=13,和5,这些数字是怎么来的
unsigned int Time=0;
unsigned char Angle=5;

void main()
{
TMOD=0x02;
TH0=0x9c;
TL0=0x9c;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;

while(1){
  if(ren==0||ren2==0)
  {Angle=13;
  led=0;}
  else
  {
    Angle=5;
    }

}
void T_0() interrupt 1
{
TH0=0x9c;
TL0=0x9c;
if(Time<Angle)
{
dj=1;
}
else

{
  dj=0;
}
Time++;
if(Time==175)
{
  Time=0;
}

}

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题