dongxian4531
2015-05-25 15:28
浏览 27
已采纳

在php中意外输出ltrim

Can anybody explain this unusual output of ltrim

var_dump(ltrim('/btcapi/participation/set-user-event-participation','/btcapi'));

rticipation/set-user-event-participation //output

While expected output has

/participation/set-user-event-participation

图片转代码服务由CSDN问答提供 功能建议

任何人都可以解释ltrim的这种不寻常的输出

  var_dump(  ltrim('/ btcapi / participation / set-user-event-participation','/ btcapi')); 
 
rticipation / set-user-event-participation // output 
   \  n 
 

预期输出 <前> / participation / set-user-event-participation

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题