qq_31360711
听着夜曲逛威尼斯
2015-10-08 08:24
采纳率: 91.7%
浏览 1.5k

C++小白来提问,关于回文数

编写回文数的代码中遇到这么一段

  int i = 0;
  int j = 0;
  while ((i <= (int)strlen(str) / 2) && (j == 0))
  {
    if (*(str + i) == *(str + (strlen(str) - i) - 1)) 
    {
      i++;
    }
    else
      j = 1;
  }
  return j == 0 ? 1 : 0;

这段怎么理解啊,尤其是
if (*(str + i) == *(str + (strlen(str) - i) - 1))
有点看不懂。。。
谢谢解答哈。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • u011564509
  zhaouc 2015-10-08 09:16
  已采纳

  回文是从两边开始,i 从前往后,

  比如str是0123456789

  那么i=0时,*(str + i)就是0,

  strlen(str) - i, 是从后往前, 但是需要-1,比如9是在第10位,但是str[9]位置

  *(str + (strlen(str) - i) - 1) 就是9

  如果这两个相等,if (*(str + i) == *(str + (strlen(str) - i) - 1)) 就是这句话的意思,再往下走,i++,就是走到1和8的位置,比较

  点赞 评论
 • u010214991
  _H_JY 2015-10-09 03:11

  前面跟后面比对,以此类推

  点赞 评论

相关推荐