fengchen753951
2021-07-22 10:52
采纳率: 28.6%
浏览 50
已结题

多层数组对象计算问题

  var arr = [
    {
      li: [
        {a: 2, name: '10' },
        {a: 3, name: '20' },
      ],
    },
    {
      li: [
        {a: 2, name: '10'},
        {a: 3, name: '20'},
      ]
    },
    {
      li: [
        {a: 2, name: '10'},
        {a: 3, name: '20'},
      ]
    }
  ]

让 li 里面 name=''10'' 的a 相加 name="20"的 a 相加

希望得到结果为 [6, 9]

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题