weixin_39017744
2019-10-16 19:06
采纳率: 71.1%
浏览 396
已采纳

请问如何用python模拟基于遗传算法的回归测试?

比如有以下数组:
[0,0,0,0,0,0,1,0]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[0,0,0,1,0,0,1,0]
[1,0,0,0,0,0,1,1]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[1,1,0,1,0,0,1,1]
[1,0,1,0,1,1,1,0]
[0,0,0,0,0,0,0,0]
数组的每一位代表一个测试结果。
三个数组的组合保证三个数组每一位都至少有一个1。
原数组不可变异,只能变异数组标号。
每个新的子代要打印出被组合在一起的是第几个数组。

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题