weixin_45813731
weixin_45813731
采纳率0%
2019-12-09 18:21 阅读 658

verilog用状态机实现循环彩灯控制器(含清零功能)

用状态机实现循环彩灯控制器(含清零功能)000→001→010→100→010→001→000→111→000→111→(循环)

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • zhaoyang_yt zhaoyang_yt 2019-12-11 14:45

  module led
  (
  input clk,
  input rst_n,

  output led_000,
  output led_001,
  output led_010,
  output led_100,
  output led_111
  );

  parameter LED_000 = 5'b00001,
  LED_001 = 5'b00010,
  LED_010 = 5'b00100,
  LED_100 = 5'b01000,
  LED_111 = 5'b00010;

  reg [4:0] cnt;
  reg [4:0] cur_state;
  reg [4:0] nxt_state;

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
  if(~rst_n)
  cur_state <= LED_000;
  else
  cur_state <= nxt_state;
  end

  always @(*)
  begin
  nxt_state = cur_state;
  case(cur_state)
  LED_000 : if(cnt==5'h1f)
  nxt_state = LED_001;
  LED_001 : if(cnt==5'h1f)
  nxt_state = LED_010;
  LED_010 : if(cnt==5'h1f)
  nxt_state = LED_100;
  LED_100 : if(cnt==5'h1f)
  nxt_state = LED_111;
  LED_111 : if(cnt==5'h1f)
  nxt_state = LED_000;
  endcase
  end

  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
  if(~rst_n)
  cnt <= 5'd0;
  else
  cnt <= cnt + 1'd1;
  end

  assign led_000=cur_state[0];
  assign led_001=cur_state[1];
  assign led_010=cur_state[2];
  assign led_100=cur_state[3];
  assign led_111=cur_state[4];

  endmodule

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • dashicaineng 蔡能教授,网站特聘专家 2019-12-10 00:29

相关推荐