verilog用状态机实现循环彩灯控制器(含清零功能)

用状态机实现循环彩灯控制器(含清零功能)000→001→010→100→010→001→000→111→000→111→(循环)

2个回答

module led
(
input clk,
input rst_n,

output led_000,
output led_001,
output led_010,
output led_100,
output led_111
);

parameter LED_000 = 5'b00001,
LED_001 = 5'b00010,
LED_010 = 5'b00100,
LED_100 = 5'b01000,
LED_111 = 5'b00010;

reg [4:0] cnt;
reg [4:0] cur_state;
reg [4:0] nxt_state;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(~rst_n)
cur_state <= LED_000;
else
cur_state <= nxt_state;
end

always @(*)
begin
nxt_state = cur_state;
case(cur_state)
LED_000 : if(cnt==5'h1f)
nxt_state = LED_001;
LED_001 : if(cnt==5'h1f)
nxt_state = LED_010;
LED_010 : if(cnt==5'h1f)
nxt_state = LED_100;
LED_100 : if(cnt==5'h1f)
nxt_state = LED_111;
LED_111 : if(cnt==5'h1f)
nxt_state = LED_000;
endcase
end

always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(~rst_n)
cnt <= 5'd0;
else
cnt <= cnt + 1'd1;
end

assign led_000=cur_state[0];
assign led_001=cur_state[1];
assign led_010=cur_state[2];
assign led_100=cur_state[3];
assign led_111=cur_state[4];

endmodule

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问

相似问题

0
Verilog三六九分频计数器拓展
0
用Verilog設計自适应阈值化产生图像二值化,用modelsim模拟波形结果非正确波形
0
新手Verilog问题,4路输入1路输出,4个输入任意一个只要出现上升沿,输出就翻转
1
关于无伸缩因子的cordic算法的verilog代码该怎么写?
1
π_4-DQPSK调制解调算法matlab仿真及FPGA硬件实现?
1
基于ego1开发板实现通过转动开发板电位器,利用数码管实时显示电位器电压?
1
verilog数码管静态显示计数器
1
数字逻辑基础与verilog设计(加 斯蒂芬布朗)第三版习题答案(触发器,寄存器和计数器)
1
verilog使用串口调试助手发送数据处理后接受,出现如下问题?
2
verilog 中的reg类型变量不能根据其他变量控制位数吗?
1
数码管亮度控制器的设计
1
用verilog写出来的计数器,编译成功,但是为什么在仿真时输出有7ns延时?
1
4-16译码器Verilog门级建模该怎么写?
1
我想用verilog HDL写一个电子时钟(只显示分秒),要附加一个秒表功能但是always不能加入两个posedge,应该怎么改进。
1
Verilog+niosⅡ 如何实现数字电子钟功能?
1
【Verilog语句】用的quartus17.1,程序编译没有问题,但模块一直调用不出来,求大佬帮看
1
求四选一数据选择器级联成八选一数据选择器verilog代码,急求!!!!!!!
0
有关verilog中例化参数传递的问题,是否不能在例化中传递二维数组参数?
1
求助,如何用门电路实现一个T触发器?
0
verilog结构描述方面的问题